Klachtenprocedure Interfin

Artikel 1 Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:
a. Interfin B.V. (Interfin): opleidingsinstituut ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 39077861;
b. klacht: iedere uiting van ongenoegen over een gedraging, handeling of nalaten door (een medewerker van) Interfin.
c. medewerker: een ieder die werkzaamheden verricht voor Interfin, ongeacht of hij/zij in dienst is van Interfin of ingehuurd;
d. ontvanger: een medewerker van Interfin die de klacht in ontvangst neemt;
e. klager: diegene die een klacht indient.

Artikel 2 Vertrouwelijke behandeling

Ingediende klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Artikel 3 Indienen van een klacht

De klager dient de klacht schriftelijk (per mail) in bij de directie via info@interfin.nl.
De klacht bevat ten minste de naam en het adres van de klager en een nauwkeurige omschrijving van de klacht (b.v. datum gebeurtenis/bijeenkomst, namen betrokken personen etc.

Artikel 4 Ontvangstbevestiging

Interfin bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen drie werkdagen. In de ontvangstbevestiging wordt vermeld op welke wijze en op welke termijn de klacht wordt afgehandeld.

Artikel 5 Onpartijdige klachtenbehandelaar

De behandeling van de klacht geschiedt door de directie van Interfin tenzij de directie zelf het onderwerp van de klacht is, de directie de behandeling niet kan of wenst uit te voeren of het resultaat van de behandeling voor de klager een onbevredigend resultaat heeft opgeleverd. Indien het voorgaande van toepassing is wordt de behandeling (of het beroep van de klager) overgedragen aan de heer Peter Westerling, onafhankelijk mediator te 's-Hertogenbosch.
Het advies van de mediator is bindend voor Interfin B.V.

Artikel 6 Klachten worden niet behandeld

Interfin behandelt de klacht niet indien de klacht reeds is afgehandeld of het onderwerp van de klacht langer dan een half jaar (zes maanden) vóór indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.

Artikel 7 Afhandelingstermijn

De klager ontvangt binnen een termijn van vier weken een beschikking. Mocht de behandeling van een klacht of bezwaar om redenen een langere tijd in beslag nemen dan wordt de klager hiervan in kennis gesteld en in afstemming met Interfin wordt een nieuwe termijn aangegeven waarop de beschikking tegemoet kan worden gezien (ten hoogste vier weken).

Artikel 8 Afhandeling

Interfin stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele conclusies die zij daaraan verbindt. Consequenties die zijn opgelegd door de Raad van Advies of bevoegde rechter zijn voor beide partijen bindend en worden door Interfin snel afgehandeld.

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De rechtsverhouding tussen Interfin en de klager is onderworpen aan het Nederlands Recht. Geschillen omtrent beslissingen over klachten zullen uitsluitend door de bevoegde rechter te Amsterdam worden beslist tenzij op grond van de wet een andere rechter bevoegd is.

Artikel 10 Verantwoordingsinformatie

Interfin draagt zorg voor zorgvuldige registratie van de bij haar ingediende klachten. Van alle klachten en bezwaren wordt een digitaal dossier gemaakt met een bewaartermijn van één jaar.