Nieuw huwelijksvermogensrecht en Relatievermogensrecht

Nieuw Huwelijksvermogensrecht
De Eerste Kamer heeft op 28 maart 2017 ingestemd met de invoering van de nieuwe Beperking gemeenschap van goederen. Deze wijziging van het huwelijksvermogensrecht heeft grote gevolgen voor de financiële adviespraktijk.
De aangepaste beperkte gemeenschap zal uitsluitend gelden voor nieuwe huwelijken. Dat betekent dat er straks twee vermogensrechtelijke werelden naast elkaar bestaan. Het geven van financieel advies wordt hierdoor niet eenvoudiger.
Voorhuwelijkse bezittingen en schulden vallen straks in principe niet meer in de gemeenschap. Ook erfenissen en schenkingen vallen van rechtswege niet meer in de beperkte gemeenschap. Bezittingen en schulden die vóór het huwelijk tot een eenvoudige gemeenschap behoren worden door het huwelijk ook in de nieuwe situatie de gemeenschap ingetrokken.
Deze wijzigingen lijken de gemeenschap van goederen mogelijk eenvoudiger te maken. Het tegendeel is waar!

Gedurende de lesdag over dit onderwerp wordt ingegaan op onderstaande aspecten van deze complexe wet. U leert naast de theorie eveneens hoe u uw klanten het beste kunt benaderen over dit onderwerp.

Ook bent u na afloop op de hoogte van de fiscale gevolgen van de wetswijziging.

 • Wet Beperking Gemeenschap van goederen
 • Inhoud en argumenten om tot deze nieuwe wet te komen
 • Overgangsrecht
 • Verschillen recht voor 01-01-2018 en na 01-01-2018
 • Zaaksvervanging (in de context van de eigen woning)
 • Leer van vergoedingsrechten (en het toenemende belang hiervan)
 • Reprise
 • Récompense
 • Knelpunten van vergoedingsrechten voor de beroepspraktijk
 • Civiel
 • Fiscaal
 • Kosten van de huishouding vs. investeren (rente en aflossing/besparingen)
 • Bewijsvermoeden en het belang van een goede administratie tijdens het huwelijk
 • Relevante aspecten ten aanzien van een onderneming
 • Beperking verhaalsmogelijkheden schuldeisers
 • Antimisbruikbepaling schenkbelasting (maatregelen 2018)
 • Advisering van ouders die willen schenken of laten vererven m.b.t. uitsluitingsclausules en insluitingsclausules

Vaststellen aandeel eigenwoningschuld
Op 14 april 2017 heeft de staatssecretaris van Financiën in zijn Kamerbrief een aantal aannames gedaan die van invloed zijn op het vaststellen van de hoogte van de eigenwoningschuld in de situatie dat er sprake is van een eenvoudige gemeenschap*.
Indien één van beide deelgenoten bij de verwerving van een woning eigen middelen inbrengt, zou er volgens hem altijd sprake zijn van een vergoedingsrecht.

De uitwerking van de staatssecretaris leidt ertoe dat cliënten die in de veronderstelling leven dat hun schuld kwalificeert als eigenwoningschuld met fiscale naheffingen kunnen worden geconfronteerd. Een deel van hun vermeende eigenwoningschuld valt door deze uitleg namelijk in box drie. Dit kan, zeker in een meer jaren perspectief, tot grote financiële schade leiden. Voor de financieel adviseur is het van belang dat hij de knelpunten kent die samenhangen met de standaardzienswijze van de beleidsbepalers.

*Gemeenschap tussen samenwoners of gehuwden met huwelijkse voorwaarden zonder beperkte gemeenschap van woning

Tijdens de lesdag over dit onderwerp komen de volgende aspecten aan de orde:

 • Relatievormen in samenhang met relatievermogensrecht
  • (Beperkte) Gemeenschap van goederen
  • Beperkte gemeenschap
 • Eenvoudige gemeenschap
 • Aansprakelijkheid, draagplicht en verhaalsaansprakelijkheid
 • Vaststellen aandeel eigenwoningschuld bij samenwoners
  • Zienswijze beleidsbepalers en fiscale knelpunten daarbij
 • Noodzaak van vastleggen afspraken interne draagplicht bij eenvoudige gemeenschappen
 • Afspraken over kosten van de huishouding vs. investeren (rente en aflossing/besparingen)

Aflossingsvrije hypotheken
In de media wordt herhaaldelijk melding gemaakt van een groot aantal huiseigenaren met een aflossingsvrije hypotheek die na pensionering in de problemen zouden kunnen komen. Hoewel de exacte aantallen niet bekend zijn, is het in lang niet alle gevallen een probleem. Maatwerk is geboden. In dit onderdeel komt onder andere de zienswijze van de AFM en de voorwaarden voor explain situaties aan de orde. Ook het toetsen op werkelijke last bij goedkoper wonen voor senioren wordt besproken.